Wassily Kandinsky — 1929

1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928

1929

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

Wassily Kandinsky. Etagen , 1929
Etagen , 1929
Wassily Kandinsky. Nach Oben, 1929
Nach Oben, 1929
Wassily Kandinsky. Stark, 1929
Stark, 1929
Wassily Kandinsky. Achtmal, 1929
Achtmal, 1929
Wassily Kandinsky. Nach unten, 1929
Nach unten, 1929
Wassily Kandinsky. Innerer Bund, 1929
Innerer Bund, 1929
Wassily Kandinsky. Gelb Rosa, 1929
Gelb Rosa, 1929
Wassily Kandinsky. Strahlen, 1929
Strahlen, 1929
Wassily Kandinsky. Variierte Rechtecke, 1929
Variierte Rechtecke, 1929
Wassily Kandinsky. Weiß - Weiß, 1929
Weiß - Weiß, 1929
Wassily Kandinsky. Weisslich, 1929
Weisslich, 1929
Wassily Kandinsky. Bestimmt, 1929
Bestimmt, 1929
Wassily Kandinsky. Scharf im dumpf, 1929
Scharf im dumpf, 1929

.