Wassily Kandinsky — 1930

1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

1930

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

Wassily Kandinsky. Launisch, 1930
Launisch, 1930
Wassily Kandinsky. Drei Rechtecke, 1930
Drei Rechtecke, 1930
Wassily Kandinsky. Grüne Leere, 1930
Grüne Leere, 1930
Wassily Kandinsky. Leichtes, 1930
Leichtes, 1930
Wassily Kandinsky. Diagonal, 1930
Diagonal, 1930
Wassily Kandinsky. Durchsicht, 1930
Durchsicht, 1930
Wassily Kandinsky. Flach-Tief, 1930
Flach-Tief, 1930
Wassily Kandinsky. Unfester Ausgleich, 1930
Unfester Ausgleich, 1930
Wassily Kandinsky. Weiß, 1930
Weiß, 1930
Wassily Kandinsky. Gelbe Kante, 1930
Gelbe Kante, 1930
Wassily Kandinsky. Winkelstruktur, 1930
Winkelstruktur, 1930
Wassily Kandinsky. Fidel, 1930
Fidel, 1930
Wassily Kandinsky. Flächen und Linien, 1930
Flächen und Linien, 1930
Wassily Kandinsky. Fast untergetaucht, 1930
Fast untergetaucht, 1930
Wassily Kandinsky. Weit weg, 1930
Weit weg, 1930
Wassily Kandinsky. Ernst - Spass, 1930
Ernst - Spass, 1930
Wassily Kandinsky. Zersetzte Spannung, 1930
Zersetzte Spannung, 1930
Wassily Kandinsky. Beruhigt, 1930
Beruhigt, 1930
Wassily Kandinsky. Krumme Linie, 1930
Krumme Linie, 1930
Wassily Kandinsky. Vom Licht ins Dunkle, 1930
Vom Licht ins Dunkle, 1930

.