Minneapolis. USA. Minneapolis Institute of Arts (MIA)

https://artsmia.org/

Wassily Kandinsky. Nymphenburg, 1904
Nymphenburg, 1904